CONCURS INSTAGRAM FONT D'EN FARGUES

Bases del Concurs

La comissió de patrimoni de l’Associació de Veïns i Veïnes de Font d’en Fargues (AVVFF) amb el

suport del Grup de fotografia del Casal de Font d’en Fargues, convoca la primera edició d’un

concurs fotogràfic que mostrin el patrimoni del barri i el seu caràcter i personalitat, en el sentit

més ampli. Apostem per Instagram (Usuari: @salvemfontdenfargues) com la xarxa de

referència amb un gran un públic molt actiu.

1. OBJECTIU:

El concurs fotogràfic #salvemfontdenfargues consisteix a publicar fotografies del patrimoni del

barri en el seu sentit més ample per captar l’atmosfera, personalitat i caràcter del nostre barri

tan particular.

2. TERMINI:

El concurs s’iniciarà el dia 1 de abril del 2017 i finalitzarà el dia 31 de maig del 2017. No

s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data.

3. FORMA DE PARTICIPACIÓ

Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i

respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:

 Realitzar una fotografía patrimonial del barri

 Etiquetar la fotografia amb el hashtag #salvemfontdenfargues i etiquetar l’usuari

@salvemfontsenfargues

No hi ha limitació de quantitat de fotografies per participant.

L’ AVVFF es reserva el dret de fer difusió i de publicar les fotografies presentades al concurs a

les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

Les imatges s’aniran publicant a l’usuari @salvemfontsenfargues

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRÀFIES

Els participants pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no

tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o

difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin

aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin

les característiques anteriors, que malmetin la imatge patrimonial del barri, així com les que

siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra

condició o circumstància personal.

5. PREMIS

Es lliuraran tres premis:

1.- Primer premi: 50 € per gastar en la llibreria Sagitario

2.- Segon premi: 30 € per gastar en la llibreria Sagitario

3.- Premi dels participants a la imatge que hagi obtingut més “likes” a l’Instagram: 20 € per

gastar en la llibreria Sagitario

L’organització es reserva la possibilitat de fer una distribució diferent dels premis.

6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Pot participar en el concurs qualsevol persona física sense límit d’edat. En el cas de persones

de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per

fer-ho dels seus pares o tutors.

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’AVVFF del contingut de la proposta

presentada i en seran responsables davant de tercers.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret

de tercers.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

7. SELECCIÓ D’IMATGES GUANADORES

El jurat es reunirà la setmana abans de la festa major per escollir els guanyadors i 20 imatges

finalistes les quals es projectaran al llarg de la festa major i s’exposaran al Casal.

El jurat estarà format per:

 1 representant de la Comissió de patrimoni

 1 representant del Grup fotogràfic del Casal

 1 representant de l’AVVFF

8. COMUNIACIÓ ALS GUANYADORS

L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a

Instagram @salvemfontsenfargues deixant un comentari a les fotografies guanyadores i els

donarà instruccions per posar-s’hi en contacte i facilitar-ne el nom, els cognoms, el número de

telèfon i l’adreça postal.

La llista de guanyadors es publicarà al web de l’AVVFF i a les xarxes socials

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els participants cedeixen expressament a l’AVVFF , amb caràcter d’exclusiva i sense limitació

temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin

presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la

seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin

derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o

provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de

transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació

pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i

multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en

línia, webs corporatius i entorns 2.0.